Združenie zázračnej medaily

Modlitby pri podomovej návšteve Panny Márie Zázračnej medaily

 

MODLITBA PRI PRIJATÍ SOCHY PANNY MÁRIE

Panna Mária, návštevníčka našich domácností, prijmi pozdrav od tejto rodiny, ktorá teraz, keď ťa víta vo svojom dome, sa chce modliť slovami, ktoré Duch Svätý vložil do úst sv. Alžbety, keď si ju ty sama navštívila: „Požehnaná si medzi ženami…ako je možné, že Matka môjho Pána prichádza ku mne?“ Vieme, drahá Matka, že je pre teba potešením žiť so svojimi deťmi. Vieme, že prichádzaš preto, lebo nás miluješ a chceš, aby sme cítili tvoj mocný príhovor u nášho Pána a Tvojho Syna.
V našej domácnosti nájdeš chudobu, biedu a hriech. Ale práve preto ťa chceme mať medzi sebou: aby nás Tvoja prítomnosť priviedla k Ježišovi, tvojmu Synovi; aby drahokamy na tvojich rukách naplnili prázdnotu našich rúk; aby Ježiš, plod tvojho života, zničil plody nášho egoizmu a odpustil nám naše previnenia.
Panna Mária, ty si víťazom nad všetkými bojmi, ty si Matkou malých i veľkých každodenných zázrakov! Prijmi prejav úcty a oddanosti od tejto rodiny, ktorá ťa prijíma do svojej domácnosti a daj, aby sme ťa počas tvojho pobytu u nás vnímali ako: svetlo, ktoré nás osvecuje a nezhasína; ako vôňu, ktorá nás priťahuje k Tebe a približuje nás ku Kristovi; ako silu, ktorá nás podopiera, aby sme žili dôstojne ako tvoje deti a ako bratia a sestry Ježiša Krista, ktorý stále žije, aby sa za nás prihováral u Nebeského Otca.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

MODLITBA ROZLÚČKY

Matka milosrdenstva, Matka zľutovania, Život náš i Sladkosť a Nádej naša! Prišla hodina rozlúčky s tebou, ale skôr ako odídeš z nášho príbytku, ti chceme vyjadriť našu vďaku za to, že si nás navštívila. Ďakujeme Ti, že sme mohli byť spolu s Tebou, a tak prežívať Tvoju blízkosť! Odprosujeme ťa za nedostatok úcty a pozornosti, ako aj za naše nedokonalosti a úbohosť. Skôr ako odídeš z nášho príbytku, udeľ nám svoje materinské požehnanie. Požehnaj naše deti, aby rástli ako Tvoj Syn vo veku, v múdrosti a v Božej milosti. Požehnaj aj ostatných členov rodiny, aby verne plnili poslanie byť svedkami Božieho kráľovstva medzi ľuďmi.
Zapáľ v nás svetlo neustáleho obrátenia a túžbu po úprimnej kresťanskej obnove. Pomôž nám očistiť sa od hriechu. Pomôž nám, aby sme boli soľou a hojivým olejom pre tento svet a svojím životom odrážali Ježiša Krista. Posilni nás, aby sme ako Ty dokázali čeliť ťažkostiam života a mohli vždy víťaziť v skúškach viery. Panna Mária, aj keď odchádzaš od nás, neopúšťaj nás. Aj keď ťa nebudeme už vidieť, daj, aby sme vždy cítili Tvoju prítomnosť. A keď opäť navštíviš náš príbytok, urob nás hodných opäť ťa prijať a vzdať ti úctu v našej domácnosti, aby si ju ty naplnila Kristom a aby nám On raz udelil miesto v Nebeskom Kráľovstve blízko Teba. Amen.

ZASVÄTENIE RODINY NEPOŠKVRNENEJ „ZÁZRAČNEJ MEDAILY“

Panna Mária, Matka Božia, chceme ti dnes zasvätiť náš dom i všetkých, ktorí v ňom bývajú. Nech sa aj náš dom podľa príkladu Nazaretského domu stane oázou pokoja a šťastia plnením Božej vôle, praktizovaním lásky a odovzdaním sa do Božej Prozreteľnosti.
Nauč nás milovať členov našej rodiny a mať úctu ku každému človeku, ako nás to učil Kristus.
Pomôž nám vždy žiť podľa kresťanských zásad a zostať tak vernými viere, ktorú sme prijali pri krste a ktorá je vierou Cirkvi. Najsvätejšia Panna, pretvor náš dom na malý chrám, aby sme žili zasvätení Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu na väčšiu Božiu slávu.
AMEN.

 

Návrat hore