Rok sv. Jozefa

Výraz „za noci“ nie je len časový údaj. Má hlbokú symboliku. Jozef je skutočne Ježišov otec a to síce nie v biologickom význame, ale otec ako ten, kto stráži a chráni svoju rodinu. Nerobí to iba „vo dne“, keď je všetko viditeľné a predvídateľné, ale robí to aj „za noci“, pričom vieme, že „noc“ a „temnota“ sú v Biblii často symbolom neistoty a strachu.“

„Milovaný otec; otec nehy, poslušnosti a pohostinnosti; otec tvorivej odvahy; robotník; vždy v tieni“ – týmito slovami pápež dojímavým spôsobom opisuje osobnosť svätého Jozefa v apoštolskom liste Patris corde (S otcovským srdcom), ktorý bol zverejnený 8. decembra pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za nebeského patróna Katolíckej cirkvi.

Pri príležitosti Roka sv. Jozefa pápež František udelil možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí.

Úplné odpustky sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom.

Svätý Jozef, správca Božích pokladov a patrón celej Cirkvi, oroduj za nás.

Návrat hore