Svätá rodina hľadá prístrešie

Evanjeliový základ
Lukášovo evanjelium v správe o Ježišovom narodení hovorí o tom, ako Jozef s Pannou Máriou išli z Nazareta na súpis ľudu do Betlehéma. Keďže nebolo pre nich miesta v betlehemskej hospode, ktorá slúžila ako prístrešie pre pocestných, museli si hľadať útulok inde. Hoci pohostinstvo patrilo k náboženským povinnostiam Izraelitov, predsa nedostali ubytovanie u ľudí. Uchýlili sa do jaskyne, kde Panna Mária dala svetu Ježiša.

Čo s toho vzniklo
Táto udalosť podnietila vznik ľudovej adventnej pobožnosti – hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu. Ľudia po deväť večerov pred Vianocami putovali s obrazom Svätej rodiny z domu do domu ako hľadajúci prístrešie a spoločnou modlitbou sa pripravovali na dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia. Ako adventné obdobie i táto pobožnosť má mariánsky charakter.

Spoločenstvo veriacich
Pri tejto pobožnosti sa vytvára spoločenstvo veriacich. A tak pobožnosť je odpoveďou na Ježišovu požiadavku spoločnej modlitby: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Ako na Slovensku?
Vo vydavateľstve Posla Božského Srdca Ježišovho roku 1931 vyšla brožúra pod názvom „Kto dá prístrešie preblahoslavenej Panne Márii?“ Táto pobožnosť sa dodnes koná na mnohých miestach Slovenska.

Cieľ pobožnosti
– dať duchovnú náhradu za odmietnutie a urážky Svätej rodiny, ktorej sa jej dostali a dostávajú,
– osobitne preukázať lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej Matke a našej duchovnej Matke,
– pripraviť sa na duchovné slávenie Vianoc.

Kedy sa koná deviatnik?
Koná sa deväť dní pred Vianocami. Začína sa 15. decembra a končí sa v predvečer štedrého dňa, 23. decembra. Účastníci sa stretávajú večer.

Kto koná deviatnik?
Je to súkromná pobožnosť. Zapája sa do nej deväť rodín alebo deväť osôb z rozličných rodín. Môžu sa jej zúčastniť celé rodiny i s deťmi, ba môžu sa k nej pridať aj ľudia, ku ktorým sa nejde do domácnosti.

Kde sa koná?
Pobožnosť sa koná v súkromných domoch. Každý deň sa modlí v inej domácnosti.

Vlastná pobožnosť
Rodiny sa zídu v určenom dome večer 15. decembra. Ak sa deviatnik uskutočnil už pred rokom, účastníci sa zídu v tom dome, kde sa skončilo minuloročné putovanie. Postupne každý večer sú schádzajú vždy u ďalšej a ďalšej rodiny.V posledný večer, 23. decembra, sa deviatnik končí a obraz zostáva v poslednom dome po celý rok.

Viac na: svätá rodina hľadá prístrešie

PREDVIANOČNÝ DEVIATNIK NA STIAHNUTIE: TU

Návrat hore