Vznik obce

Podľa písomných prameňov hornooravská obec Čimhová, ležiaca neďaleko poľských hraníc, vzniká keď „zemiansky rod Platthyovcov pôvodom z Paludze dostáva od uhorského kráľa Alberta donáciu na neosídlenú časť zeme na sever od Trstenej až k poľskej hranici. Bolo to v roku 1438 a obsadzujú ju synovia Petra Plathyho, čím sa završuje čulý kolonizačný ruch začatý už v 13. storočí.“ (Habovštiak Anton, 1965, s.331) Bolo to za ich služby v boji proti Turkom.
Názov „Chemechowá (pôvodný názov z roku 1438) získala podľa dreviny čremcha, česky střemecha, v dialekte čemucha – tŕpka (Prunus Padus).“ (Semkowicz W. 1938-39, s.5, 6)
V rôznych neskorších listinách sa môžeme stretnúť s názvami ako: „Chymahowe (1547), Chemohowa (1558), Cshimhowa (1786), maďarský názov Csimhova“ (kol. autorov, 1977, s.300), tieto názvy vyplývajú z vývinu obce, zapisovania nemeckými, maďarskými úradníkmi a pisármi. Často však bol názov úmyselne prekrúcaný úradníkmi a poddanými Oravského zámku, ktorí prechovávali nepriateľský postoj voči majiteľom Čimhovej Platthyovcom.
Dedina „od roku 1604 patrila k zemianskym obciam, ktorých bolo spolu 20.“ (Semkowicz W. 1938-39, s.103). Tieto boli vyňaté spod hradnej právomoci a v celosti alebo v časti darované šľachtickým alebo pošľachtičteným rodinám za rozličné služby a zásluhy.

Povesť

O vzniku obce sa traduje aj povesť, ktorá je uvedená aj v knihe Antona Habovštiaka, Oravci o svojej minulosti. Podľa tejto povesti to bol najskôr len veľký kus poľa, ktorý patril bohatému pánovi z Palúdzky. Ten mal veľa oviec, ktoré nechal pásavať pastierovi na tom poli. Každý rok pred zimou sa pastier vracal aj s ovcami do Palúdzky. Jeden rok sa však nevrátil. Pán sa veľmi bál o svoje ovce a tak tam poslal svojho sluhu. Sluha mu priniesol správu o tom že pastier ovce chová. Pánovi to ale nešlo do hlavy a jednostaj sa vypytoval : „Čím chová te ofce?“ A pretože sa pastier tam aj usadil a vznikla dedina, táto dostala názov Čimhová z toho „Čím chová?“. (Habovštiak Anton, 1965, s.206 -207)

Návrat hore